Monitorování výroby

Monitorování výroby vytváří digitální obraz výrobních pracovišť a průběhu výroby na těchto pracovištích. Tvoří tak základ jak pro operativní řízení výroby, tak pro optimalizaci výroby ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Data získávaná jak z automatického sběru dat ze strojů a dalších zařízeních, tak z výrobních terminálů a manuálních pracovišť volitelně propojená s daty z dalších modulů MES systému a případně daty načítaných z ERP systémů předkládají managementu ucelený pohled na výrobní proces s možností okamžité reakce na vzniklé odchylky a rovněž průběžné optimalizace.

Monitorování výroby

Základem monitorování výroby je modul Performance Analyser, který poskytuje managementu jak pohled na aktuální dění na jednotlivých pracovištích, tak pohled do historie a její analýzu. Mezi hlavní sledované informace z výrobních pracovišť patří:

  • Průběh výrobních zakázek – zahájení, ukončení, přerušení, módy jejich průběhu, množství vyrobených kusů, množství a druhy zmetků.
  • Efektivita vytížení strojů OEE/TEEP – prostoje, rychlost, kvalita a důvody a příčiny ztrát
  • Technologické nastavení strojů – běžící programy, nástroje, rozmezí nastavení technologických parametrů
  • Přítomnost pracovníků na pracovišti a jejich efektivita – operátoři, seřizovači, údržba
  • Plnění výkonových norem – očekávaný/plánovaný výrobní čas vs. skutečný čas

Informace jsou určené jak mistrům výroby a manažerům výroby, tak procesním a průmyslovým inženýrům, technologům a lean manažerům stejně jako pracovníkům z ostatních odděleních jejichž činnost rovněž souvisí se zajištěním plynulé a efektivní výroby jako jsou oddělení logistiky a zásobování materiálem, příprava nástrojů, údržba či kvalita. Významnou měrou se tyto informace rovněž mohou podílet na vyhodnocení ekonomiky výroby finančním či obchodním oddělením.

Základem kvalitních informací je kvalitní sběr dat, který se opírá o on-line připojení a sledování strojů a výrobních linek a rovněž o data zadávaná operátory na výrobních terminálech.

V oblasti sběru dat se opíráme o vlastní plnohodnotné řešení založené na komunikaci s řídícími systémy strojů a čtení dat ze sensorů a elektrických obvodů využívající moderní komunikační protokoly a IoT technologie stejně jako možnosti připojení starších strojů a výrobních technologií se staršími systémy či elektrointalacemi, viz. stránka Sběr dat ze strojů.

V oblasti manuálního zadávání dat operátory se opíráme o velmi oblíbený modul Field Client, který je svojí jednoduchostí a přehledností ideálním nástrojem pro manuální zadávání dat operátory.

Modul Performance Analyser je v případě monitorování výroby velmi často zákazníky doplňován o modul Plant View pro on-line vizualizaci dat na velkoplošných obrazovkách a modul Mobile Plant View pro vizualizaci dat na mobilních zařízeních. V případě potřeby detailnějšího pohledu na průběh sledovaných dat ze strojů nebo sledování odběru elektrické energie či spotřeby dalších médií je vhodným rozšířením modul Plant Monitor. V případě potřeby detailnějšího přiřazení dat jednotlivým výrobkům a vytváření záznamu o jejich výrobě v podobě jejich rodokmenu je vhodným rozšířením modul Traceability.

Systém může být také doplněn automatickým posíláním SMS a e-mailů, aby byla podpořena možnost rychlé reakce příslušných pracovníků na vzniklé události.

Pro monitorování výrobních zakázek je často využívána integrace a datová výměna s ERP systémy s cílem automatického načítání plánovaných zakázek a případně i zpětným odváděním výroby z monitoringu zpět do ERP systému.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení